Công trình Bungalow Phú Quốc công suất 1000l/ ngày.

công trình Bungalow Phú Quốc công suất 1000l/ ngày.